معرفی کارشناسان

شماره تماس

سمت

نام  و نام خانوادگی

ردیف

 

31127323

معاون دفتر

محبوبه معتکفی

1

31127436

کارشناس مسئول

زینب سعادت نیا

2

31127436

کارشناس بانوان

فرشته حسین بر

3

31127325

کارشناس بانوان

سمیه جوکار

4

31127321

کارشناس رسانه و روابط عمومی

سعیده خاشی

5

31127321

مسئول دفتر مدیرکل

رامین ناروئی

6