معرفی کارشناسان

شماره تماس

سمت

نام  و نام خانوادگی

ردیف

 

31127323

معاون دفتر

محبوبه معتکفی

1

31127436

کارشناس مسئول

زینب سعادت نیا

2

31127436

کارشناس بانوان

فرشته حسین بر

3

31127325

کارشناس بانوان

سمیه جوکار

4

 31127321

مسئول  دفتر مدیرکل

ثناءا... یوسفی

5