اخبار

کمیته بانوان و خانواده استان در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد .

کمیته بانوان و خانواده استان در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد .

به گزارش معاونت آموزش ابتدایی استان ، کمیته بانوان و خانواده استان با موضوع نقش زن وجامعه در ارتباط با کاهش آسیب های ناشی از بحران کرونا در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان برگزار گردید.

زهرا برهان زهی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان به عنوان رئیس کمیته بانوان و خانواده استان طی سخنان مبسوطی درخصوص موضوع جلسه، تشریک مساعی ومعاضدت سایر ارگانها، سازمانها، سمن ها ونقش موثر علمای معزز ،شخصیتهای علمی و دانشگاهی متشکل از خواهر و برادر را در راستای تنویر افکار عمومی و سازگاری هوشمندانه با بحران کرونارا الزامی دانست،

۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۱۹