اخبار

در نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری با معاونت اداره کل بهزیستی بررسی شد :

در نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری با معاونت اداره کل بهزیستی بررسی شد :

 

وضعیت اشتغال بانوان مدد جوی بهزیستی استان/آموزش کار آفرینی نوین ،کسب و کار های نو  در دستور کار قرار گرفته است

زهرا ابراهیمی در این نشست ،توانمندسازی زنان را یک امر چندجانبه توصیف و خاطر نشان کرد :سیاست هایی که باید برای خودکفایی و توان افزایی زنان مدد جو اجرا شود علاوه بر حمایت ،مسایل مهمی نظیر خودکفایی و توانمندسازی را نیز مورد توجه قرار دهد

وی با اعلام این که دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری از هر گونه طرح و برنامه های اشتراکی با این هدف استقبال می کنند اظهار داشت : در سال پیش رو ،برنامه ریزی جدی جهت آموزش کار آفرینی نوین ،کسب و کار های نو در دستور کار ما با همکاری بهزیستی قرار گرفته است و مسأله ی مهمی چون بازار سازی برای محصولات بانوان مدد جو نیز به طور ویژه در حال بررسی است.

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۴۰