اخبار

در نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و رییس سازمان برنامه و بودجه ی استان بررسی شد :

در نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و رییس سازمان برنامه و بودجه ی استان بررسی شد :

لزوم بررسی وضعیت تحقق سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده  در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان

زهرا ابراهیمی در این نشست بر لزوم تحقق سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در شورای توسعه ی استان تاکید و خاطر نشان کرد :ضرورت دارد عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای این سند در شورای توسعه ی استان مورد بررسی قرار گیرد .
این مسئول همچنین خاطرنشان کرد :روند اجرای پروژه و برنامه های دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری در صورتی تسریع خواهد شد که تامین بودجه صورت گیرد و ضرورت دارد با توجه به آغاز فصل بودجه ریزی ،طرح های برنامه های حوزه ی بانوان و خانواده استان نیز در اولویت تخصیص تامین اعتبار قرار گیرد .

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳