اخبار

هم پیمانی برای عدالت جنسیتی و تقویت خانواده

هم پیمانی برای عدالت جنسیتی و تقویت خانواده
همکاری‌های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با نهادها و دستگاه‌های اجرایی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) همپیمانی برای عدالت جنسیتی و تقویت خانواده ایرانی / ۹۰ درصد این توافقات اجرایی شده است.
دفتر امور زنان و خانواده ی استانداری سیستان وبلوچستان
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۶:۵۱