اخبار

طرح های حوزه ی بانوان شهرستان سراوان بررسی شد

طرح های حوزه ی بانوان شهرستان سراوان بررسی شد

 

زهرا ابراهیمی  در نشست با مشاور امور بانوان و خانواده ی فرمانداری شهرستان سراوان ضمن بررسی وضعیت پروژه های مرتبط دفتر ،کمیته ی حقوقی و وضعیت کسب و کار بانوان این شهرستان،از تلاش های مشاور  امور بانوان فرمانداری سراوان تقدیر کرد .

گفتنی است در این شهرستان کمیته ی حقوقی راه اندازی شده و بزودی زمینه ی راه اندازی دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری فراهم خواهد شد و هم کمیته های اختصاصی امور بانوان فرمانداری  شهرستان در حوزه های مختلف ،مشغول فعالیت هستند.

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۸