اخبار

حضور مدیرکل محترم خانواده و بانوان در کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی

حضور مدیرکل محترم خانواده و بانوان در کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی
مدیرکل دفتر امورخانواده و بانوان در کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی در روز یک شنبه مورخ 24/8/94 حضور به هم رساند.

در این کارگاه که با حضور اساتید مدعو از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  به همت اداره کل بهزیستی برگزارشداساتید اعزامی در خصوص آسیب های اجتماعی مسائلی را مطرح نمودند.

۲۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۱۴