اخبار

بازدید مدیرکل محترم از فرهنگسرای انقلاب شهرداری زاهدان

بازدید مدیرکل محترم از فرهنگسرای انقلاب شهرداری زاهدان
مدیرکل محترم خانواده و بانوان از فرهنگسرای انقلاب شهرداری واقع در خیابان شهیدرجایی زاهدان بازدید به عمل آورد


پویا مدیرکل محترم دفترهدف از این بازدید را ارزیابی توان وظرفیت آن مرکز به منظور برگزاری دوره های مختلف آموزشی جهت زنان خود سرپرست ،بدسرپرست عنوان کرد.


۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۲۰