اخبار

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از منزل ابویی ها در زاهدان

بازدید مدیرکل محترم بانوان و خانواده از منزل ابویی ها در زاهدان
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده به اتفاق همسر سفیرهند از منزل ابویی های زاهدان در تاریخ 94/11/20بازدید به عمل آورد

۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۴۰