اخبار

نشست تخصصی شیوه های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و رفع آسیب های اجتماعی

نشست تخصصی شیوه های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار  و رفع آسیب های اجتماعی

صبح روز سه شنبه جلسه کمیته تخصصی شیوه های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار  و رفع آسیب های اجتماعی ذیل کارگروه بانوان با حضور خانم دکتر پویا  مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده و اعضای این  کمیته تخصصی در دفتر ایشان برگزار شد.

 در این نشست به موضوع کودکان کار و وضعیت زنان  سرپرست خانوار در سیستان و بلوچستان پرداخته شد.

از سوی اعضای ابن کمیته نیز راهکارهایی در قالب طرخ ارایه شد.

 ارایه راهکارهای مناسب در جهت بهبود وضعیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و رفع آسیب های اجتماعی و بحث و بررسی پسرامون ساماندهی و ارتقای وضعیت کودکان دستور کارهای این کمیته ی تخصصی بودند.

 ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۴۲