اخبار

نشست هم اندیشی مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده با مشاورین برخی دستگاههای اجرایی

نشست هم اندیشی مشاورین اموربانوان و خانواده درخصوص برنامه ریزی هفته پژوهش در روز سه شنبه مورخ 95/7/27 در محل دفتراموربانوان وخانواده برگزارگردید.سرکار خانم دکتر پویا هدف از برگزاری این نشست را برنامه ریزی و هماهنگی جهت هفته پژوهش که در آذرماه سالجاری قراردارد و ترویج فرهنگ پژوهش در میان بانوان ،عنوان داشتند ایشان ادامه دادند:با توجه به اینکه دانشگاهها خود متولی امر پژوهش هستند و برنامه هایی رانیز در این هفته در دستور کار خود دارندنیاز است که در زمینه معرفی پژوهشها و مقالات بانوان نیز برنامه های منسجم و هماهنگی داشته باشیم .درادامه جلسه نیز هریک از نمایندگان دستگاههای اجرایی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند ،در پایان نیز تصمیماتی اتخاذ گردید.

۳ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۳۸