اخبار

دیدار مدیرکل ثبت احوال با مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده استانداری

دیدار مدیرکل ثبت احوال با مدیرکل محترم دفتر بانوان و خانواده استانداری

دکتر فاطمه فاضلی در این دیدار به طرح مشکلات و مطالبات زنان و کودکان فاقد شناسنامه ی استان پرداخت و افزود :خوشبختانه برای بهره مندی حقوقی چون آموزش برای کودکان فاقد شناسنامه فعالیت های مثبتی انجام شده است اما این مسأله هنوز به پیگیری به منظور اعطای هویت رسمی کشورشان به آنان نیاز دارد مدیرکل ثبت احوال و رئیس اداره حقوقی و مشاور بانوان این اداره نیز بر تعامل با دفتر بانوان و خانواده استانداری به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار تأکید کردند دکتر فاطمه فاضلی نیز از همکاری و تعامل سازنده اداره کل ثبت احوال تقدیر و افزود:حمایت از زنان تنها محدود به یک شعار یا وظیفه ی یک نهاد نیست ؛بلکه زنان جامعه به عنوان ستون محکم خانواده نیازمند حمایت همه جانبه از تمامی دستگاههای اجرایی هستند.

۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱