اخبار

دیدار عضو انجمن زنان کارآفرین کشور بامدیر کل بانوان و خانواده ی استانداری

دیدار عضو انجمن زنان کارآفرین کشور بامدیر کل بانوان و خانواده ی استانداری

دکتر فاضلی در دیدار با دکتر نقوی بر اهمیت و ارزشمندی هنر دستان توانمند سیستان وبلوچستانی تاکید و افزود: این هنر میراث گرانبهای مردم ایران است که زنان این خطه به خوبی از آن محافظت کرده اند.

 صنایع دستی علاوه بر پاسداری فرهنگ و تمدن ایرانی؛یکی از بهترین ظرفیت ها  را برای تقویت اشتغال زنان ؛حمایت از تولید داخلی را دارا هستند و این هنر شایستگی عرضه شدن در سطح ملی و حتی جهانی را دارد؛حضور و استقبال از هنر دست به ویژه سوزن دوزی های زنان این خطه و درخششان در نمایشگاه های برون مرزی صحتی بر این ادعاست.

در پایان طرفین بر ضروریت تبدیل شدن هنر زنان سیستان وبلوچستان به صنعتی تجاری و با اهمیت تاکید کرد
۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷