اخبار

دوره های آموزشی ویژه "روایتگری اخلاق؛ایمان؛ایثار" برای زنان زندانی برگزار می شود

دوره های آموزشی ویژه "روایتگری اخلاق؛ایمان؛ایثار" برای زنان زندانی برگزار می شود
مدیر کل بانوان و خانواده ی استانداری خبر داد:

دوره های آموزشی ویژه "روایتگری اخلاق؛ایمان؛ایثار" برای زنان زندانی برگزار می شود
آگاهی سازی پیرامون حاملگی های پرخطر و آسیب های ناشی ازآن نظیر بیماری "هموفیلی"در میان زنان زندانی تقویت می شود
همکاری ویژه کمیته ی پژوهش شورای حقوقی_اجتماعی زنان با حوزه ی فرهنگی اجتماعی اداره کل زندان های استان صورت میگیرد
۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶