اخبار

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از پروژه های تسهیلگری کاردوک در استان

بازدید مدیرکل بانوان و خانواده از پروژه های تسهیلگری کاردوک در استان
دکتر فاضلی در شرح این  بازدید گفت :پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حوزه های فرهنگی و اقتصادی شروع بکار کرده است و زنان سرپرست خانوار ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی در اولویت هستندوی خاطر نشان کرد:این زنان شناسایی و توسط تسهیلگران آموزش داده خواهند شد و بعد از مهارت سنجی و فرا گرفتن آموزش های مهارت آموزی جهت بهره مندی از تسهیلات معرفی خواهند شد.گفتنی است این پروژه در استان با نظارت و مشارکت دفتر اموربانوان و خانواده ,دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ,دفاتر تسهیلگری زاهدان و سازمانهای مردم نهادبه اجرا درخواهدآمد.
۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۷