اخبار

برگزاری نشست تیم مطالعاتی زنان با حضور مدیرکل دفتر بانوان و خانواده

برگزاری نشست تیم مطالعاتی زنان با حضور مدیرکل دفتر بانوان و خانواده

در این نشست به یکی از مهم ترین موارد خشونت علیه زنان پرداخته شد.فاضلی در شرح بیشتر این خشونت گفت :بین عدم استقلال اقتصادی زنان و اعمال خشونت علیه آنان ارتباط معناداری وجود دارد .خانم دکتر فاضلی در این نشست برلزوم توجه به پژوهش و فعالیت میدانی در مسایل مربوط به زنان تأکید کرد و افزود :مسایل و دغدغه های مربوط به زنان را باید براساس تحقیقات گسترده ؛حرفه ای دنبال کرد و براساس داده های حقیقی جامعه نسبت به رفع آسیب های پیش روی افراد اقدام کنیم .

در این نشست مصوب شد اعضای تیم با شناسایی مناطق پرآسیب جامعه جهت ارائه خدمات مختلف پزشکی اعزام شده و با کمک دستگاههای اجرایی و بهره گیری از تجارت جامعه مدنی در راستای رفع آسیب های اجتماعی بکوشیم از دیگر مصوبات این نشست تشکیل کارگروههای ویژه اطلاعرسانی و معرفی ظرفیتهای ویژه زنان استان و برگزاری ورک شاپها در جهت شناسایی توانمندی پنهان بانوان استان بود.

۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰