عناوین طرحها:

1-      طرح ارتقاء مهارتهای شغلی زنان متناسب با نیازهای جامعه و خانواده با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره جهت توانمندسازی زنان روستایی

2-      برگزاری دوره مشاوره تخصصی در زمینه تولید و عرضه محصول سالم و ارگانیک و تشکیل خوشه های شغلی زنان روستایی

3-      تشکیل و تجهیز صندوق اعتبارات خردزنان روستایی

4-      تقویت شیوه های مهارتهای ارتباطی اولیا با دانش آموزان دختر

5-      آموزش مهارت افزایی به دختران دانش آموز کم توان ذهنی

6-      افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم استان

7-      توانمندسازی دختران و بانوان روستایی در سراسر استان

8-       آموزش مهارتهای زندگی در سراسر استان

9-      آموزش خانواده

10-  آسیب شناسی روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

11-  بهبود وضعیت بهداشتی دختران دانش آموز محروم و نیازمند